Eindgebruikerslicentie

Deze eindgebruikerslicentie is voor het laatst aangepast op 10 februari 2020.

Scope van de licentie
Stichting RIONED verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van RainTools (“u”) een gebruiksrecht voor deze software.

Deze licentie is persoonsgebonden en gekoppeld aan uw mailadres als medewerker van een organisatie die begunstiger moet zijn van Stichting RIONED.

De software mag op een onbeperkt aantal computers worden geïnstalleerd, maar alleen een geautoriseerd gebruiker (of het geautoriseerd aantal gebruikers) mag deze installaties daadwerkelijk gebruiken.

Het is niet toegestaan om:

  • de broncode van de software te reverse engineeren of de software te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan;
  • de software in kopie te geven aan derden;
  • de software in sub-licentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
  • wijzigingen aan te brengen in de software, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  • aanduidingen van Stichting RIONED als rechthebbende op de software of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

U mag een reservekopie van de software maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele software.

Intellectuele eigendom
Alle rechten op de software, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen en blijven bij Stichting RIONED. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de software niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
Het gebruiksrecht wordt u om niet verstrekt. U moet zich registreren om de software te kunnen gebruiken. Bij registratie verwerkt Stichting RIONED persoonsgegevens van u. Naast uw mailadres wordt een identificatie van uw PC en informatie over het gebruik van de software vastgelegd. Deze informatie van het gebruik van de software is aangegeven in de gebruikershandleiding, die is te downloaden via www.raintools.nl. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter uitvoering van deze overeenkomst en daarmee verwante doelen zoals het evalueren van het gebruik of het melden van beschikbare updates.
Persoonsgegevens worden uiterlijk binnen een jaar gewist wanneer zij niet meer nodig zijn ter uitvoering van deze overeenkomst, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet. Raadpleeg de privacyverklaring van Stichting RIONED die U dient te accepteren bij de activatie van de software.

Installatie
U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de software. In de documentatie vindt u aanbevolen hard- en softwareomgevingseisen.
De software kan op 3 manieren op een Windows-PC worden gezet. 1) Automatisch door installatie als Windows APP; 2) Als Windows programma op bijvoorbeeld op een netwerk voor meerdere gebruikers en 3) Handmatig door het uitpakken van het raintools.zip bestand. Zie hiervoor de webpagina.
Gebruik van de software vereist voorts activatie. Ten behoeve van activatie voert de software een activatieprotocol uit met een server van Stichting RIONED via internet.

Updates
Stichting RIONED brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de software verbeteren.
De software zal u melden wanneer nieuwe updates beschikbaar zijn, indien de software automatisch is geïnstalleerd. Dit vereist een actieve internetverbinding. Installaties van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Raadpleeg voor de laatste updates regelmatig de website als de software handmatig op uw PC is gezet.
Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.
Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit wordt u altijd vooraf gemeld en u heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat u akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.

Ondersteuning
Stichting RIONED zal voor het functioneren van de software een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de website of per e-mail. Stichting RIONED geeft echter geen garanties dat alle door u aangedragen problemen of verzoeken in behandeling (kunnen) worden genomen.
De resultaten van de berekeningen met de software zijn zorgvuldig gecontroleerd. Stichting RIONED kan echter niet garanderen van deze software foutloos werkt. Stichting RIONED aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten en onvolkomenheden in de resultaten van berekeningen met de software.

Stichting RIONED biedt via haar website riool.net een forum aan waar gebruikers van RainTools elkaar kunnen ondersteunen en adviseren over het gebruik van de software. Stichting RIONED zal proberen hier van tijd tot tijd aan bij te dragen.

Voor het overige levert Stichting RIONED geen ondersteuning bij het gebruik van RainTools, behalve bij een schending van een hieronder gegeven garantie, behalve bij het herstellen van door u gemelde fouten.

Garanties en aansprakelijkheid
Stichting RIONED garandeert dat de drager waarop de software wordt geleverd, gedurende 90 dagen na ontvangst functioneert conform de verwachtingen (en zal deze gratis vervangen als deze garantie niet wordt gehaald); dat RainTools substantieel werkt zoals omschreven in de documentatie; dat RainTools geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat; dat RainTools geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt, waarbij uitgesloten zijn schendingen als gevolg van een specifiek gebruik van de software; zich in te spannen om gemelde gebreken aan de software zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen (Stichting RIONED mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update); maar voor het overige niets.
in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is Stichting RIONED jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met RainTools.
Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij Stichting RIONED. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.

Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de software en blijft dan een jaar van kracht.
Tenzij uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de licentie wordt opgezegd, wordt deze verlengd met steeds een jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien u uw dienstverband is beëindigd als medewerker van een organisatie die begunstiger is van Stichting RIONED.
Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van RainTools te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van RainTools te verwijderen van al uw systemen.

Overige bepalingen
Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Stichting RIONED gevestigd is.
Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
Stichting RIONED mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op RainTools van haar overneemt.